Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi fiskalizacije - pitajte!


Kako bi uštedili na vremenu obostrano, naveli smo najčešća pitanja o fiskalizaciji

Obzirom da je fiskalizacija veoma složen proces kroz koji će morati proći jako veliki broj poreskih obveznika u Federaciji, za vas smo pripremili listu čestih pitanja. Nadamo se da će vam ovaj dokument biti od koristi, a ukoliko imate još nejasnoća, slobodno nas kontaktirajte.

Što je fiskalizacija?
Fiskalizacija je postupak stavljanja fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja prometa, odnosno fiskalnog sustava u funkciju kontrole prometa suglasno zakonu.

Što je fiskalni uređaj?
Fiskalni uređaj je fiskalna kasa/ pisač ili drugi uređaj za registriranje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopćavaju kupcu dobara, odnosno korisniku usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom fiskalnom uređaju, njihovo periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase/pisača ili drugog fiskalnog uređaja kao i formiranje ispisanih fiskalnih dokumenata.

Što je fiskalni modul?
Fiskalni modul se nalazi u fiskalnom uređaju i predstavlja posebno ugrađenu fiskalnu memoriju u kojoj se smještaju podaci o ostvarenom prometu, i iz koje se iščitavaju podaci po zahtjevu Porezne uprave. Svaki memorijski modul ima svoj broj i on se unosi u FK. Kada se fiskalni modul napuni podacima (za oko 5 godina), kada se vrši promjena adrese prodajnog mjesta ili naziva poreznog obveznika itd. fiskalni modul se mijenja.

Što su fiskalni proizvodi?
Fiskalni proizvodi su posebni proizvodi definirani ovim zakonom u koje spadaju fiskalni uređaji (fiskalna kasa/ pisač ili drugi uređaji), terminal, softverske aplikacije, kao i drugi proizvodi definirani Pravilnikom koji donosi federalni ministar financija.

Što je GPRS terminal?
Terminal je uređaj za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja koji osigurava dvosmjernu komunikaciju sa fiskalnim uređajem i bežičnu dvosmjernu komunikaciju sa serverom Porzne Uprave, čime omogućava zadavanje komandi od servera PU, očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prijenos tih podataka do servera PU.

Kada se šalju izveštaji Poreznoj upravi?
Izvještaji se šalju samo onda kada to zahtjeva Porezna uprava, a obveznik dobiva zahtjev od Porezne uprave putem signalnih lampica koje se nalaze na GPRS terminalu.

Što je softverska aplikacija?
Sofverska aplikacija je program koji prodavači koriste prilikom prodaje roba i usluga preko računala. Izvršava se na nadređenom računalu i omogućava dvosmjernu komunikaciju nadređenog računala s fiskalnim uređajem preko porta fiskalnog uređaja i naročito zadavanje komandi fiskalnom uređaju od nadređenog računala.

Što je baza podataka?
To je baza o dobrima i uslugama sadrži jednoznačno i nedvosmisleno identificiran naziv dobara ili usluga, naziv jedinice mjere, cijenu jedinice mjere i oznaku propisane porezne stope.

Koji su fiskalni dokumenti?
Fiskalni dokumenti su: fiskalni račun, reklamirani račun, presjek stanja, dnevni izvještaj, periodični izvještaj i drugi posebni dokumenti, koji sadrže fiskalni logo, definirani ovim zakonom i propisani Pravilnikom.

Ko je porezni obveznik?
Obveznik je svako pravno lice i poduzetnik koje obavezno evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet preko fiskalnog uređaja u skladu sa ovim zakonom i Pravilnikom, prenosi podatke do servera PU pomoću terminala i zadaje komande fiskalnom uređaju pomoću softverske aplikacije u slučajevima definiranim ovim zakonom i Pravilnikom.

Ko je ovlašteni proizvođač?
Ovlašteni proizvođač je pravno lice koje je registrovano pri Ministarstvu finansija Federacije BiH kao proizvođač fiskalnih sistema.

Ko je ovlašteni distributer?
Ovlašteni distributer je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o kupovini fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Ko je ovlašteni servis?
Ovlašteni servis je domaće pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Ko je ovlašteno lice PU?
Ovlašten o lice Poreske Uprave je inspektor PU kome je PU dala posebno ovlaštenje za kontrolu i poduzimanje drugih radnji u skladu sa Zakonom o fiskalnim sistemima i Pravilnikom.

Ko je ovlašteno lice nadležnog organa?
Ovlašteno lice nadležnog organa je tržišni i drugi inspektor kome je Ministar dao posebno ovlaštenje za kontrolu i poduzimanje drugih radnji propisanih Zakonom i Pravilnikom.

Ko ima obavezu evidentiranja prometa preko fiskalnog sistema?
Obavezu evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaja i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično) ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima.

Ko nije dužan evidentirati promet putem fiskalnih uređaja?
Obaveza evidentiranja prometa fiskalnim sistemom ne odnosi se na samostalne poljprivredne proizvođače, u slučaju prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i porodičnom poljoprivrednom gazdinstvu, zatim na vlasnike samostalnih zanatskih radnji, u slučaju prodaje vlastitih proizvoda umjetničkog i starog zanatstva i domaće radinosti na pijačnim tezgama i sličnim objektima, banke i osiguravajuća društva, energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga preduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata, obavezno socijalno osiguranje, vjerske organizacije, poštanske aktivnosti, umjetničke ustanove itd.
Detaljnije o ovome navedeno je u Zakonu o fiskalnim sistemima.

Da li može neka postojeća kasa da bude fiskalizovana?
Nijedna registar kasa korištena do sada ili nova, koja nije dobila atest od laboratorije za atestiranje FK, ne može da bude fiskalizovana. Dakle, nijedna postojeća registar kasa neće moći da se fiskalizuje.

Da li može neki postojeći štampač da postane fiskalni?
Nijedan POS štampač korišten do sada ili nov, koji nije dobio atest od laboratorije za atestiranje FK, ne može da bude fiskalizovan. Dakle, nijedan postojeći štampač neće moći da se fiskalizuje.

Da li postoji više distributera/ servisera?
U jednom gradu postoji više distributera i servisera od istog proizvođača.

Da li distributer ujedno mora biti i serviser?
Distributer ne mora istovremeno biti serviser.

Kakve su cijene fiskalnih uređaja?
Cijene proizvoda određuje ovlašteni proizvođač i distributer ih nema pravo mijenjati.

Kakve su kazne za nepoštivanje Zakona o fiskalnim sistemima?
Novčanom kaznom u iznosu od 2.500 KM do 20.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice – obveznik, ako:

 

 • ne evidentira svaki pojedinačni promet preko fiskalnog uređaja i prijenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koristi nadređeni računar, zadavanje komandi naredbi fiskalnom uređaju ne obavlja pomoću softverske aplikacije,
 • otpočne obavljanje djelatnosti prometa robe, odnosno pružanja usluga, prije nabavke fiskalnog sistema i fiskalizacije fiskalnog uređaja, njegovog povezivanja s terminalom i instaliranja na prodajnom mjestu; ili prije fiskalizacije fiskalnog uređaja, njegovog povezivanja s terminalom i nadređenim računarom sa softverskom aplikacijom i instaliranja na prodajnom mjestu; ako nabavi fiskalni sistem bez odobrenja iz zakona; i ako ne zaključi ugovor sa ovlaštenim servisom o servisiranju i tehničkoj podršci za korištenje nabavljenog fiskalnog sistema,
 • u zahtjevu za fiskalizaciju fiskalnog uređaja definiše naziv i adresu prodajnog mjesta, tako da oni ne odgovaraju nazivu i adresi prodajnog mjesta na kome obveznik registruje promet preko fiskalnog sistema ili nazivu i adresi mjesta na kome je obveznik registrovao svoju djelatnost,
 • u bazu artikala ne unese jednoznačno i nedvosmisleno identifikovan cjelokupan asortiman artikala sa kojima je zaduženo prodajno mjesto; i ako u bazi artikala ne odredi odgovarajuće porezne stope u skladu s odredbama ovog zakona i Pravilnika,
 • klijentu ne izda fiskalni račun odštampan na fiskalnom uređaju preko kojeg je evidentiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu; i ako fiskalni račun ne izda sa svim obaveznim podacima iz ovog zakona i Pravilnika,
 • klijentu ne izda fiskalni račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u svim slučajevima nepostojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu;
 • ako svaki pojedinačni ostvareni evidentirani promet iz pisanih fiskalnih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa odgovarajuće fiskalne račune na fiskalnom uređaju u najkraćem mogućem vremenu,
 • klijentu izda reklamirani račun iako se kupljena roba ne reklamira ili ne vraća ili se na drugi način ne vrši reklamacija robe prije izdavanja fiskalnog računa; ako klijentu ne izda reklamirani račun odštampan na fiskalnom uređaju preko kojeg je reklamiran promet, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u slučaju postojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu; i ako reklamirani račun ne izda sa svim obaveznim podacima iz ovog zakona i Pravilnika,
 • klijentu ne izda reklamirani račun pisan rukom u dva primjerka, bez obzira da li to klijent zahtijeva, u svim slučajevima nepostojanja bar jednog ispravnog fiskalnog uređaja na prodajnom mjestu; i ako svaki pojedinačni ostvareni reklamirani promet iz pisanih reklamiranih računa, naknadno ne registruje i ne odštampa odgovarajuće odštampane reklamirane račune na fiskalnom uređaju u najkraćem mogućem vremenu,
 • na vidnom mjestu na prodajnom mjestu ne istakne obavještenje o obavezi izdavanja odštampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane obveznika, o obavezi uzimanja fiskalnog i reklamiranog računa i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane klijenta, o pravu klijenta da kupljenu robu, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne izda odštampani ili pisani fiskalni račun i o pravu klijenta da reklamiranu robu uzme natrag, ako mu obveznik ne izda reklamirani račun ili pisani reklamirani račun,
 • klijentu koji plaćanje vrši na osnovu fakture, u fakturu ne unese redni broj fiskalnog računa na osnovu kojeg je registrovan promet u fiskalnom uređaju; i ako ostvaren evidentiran promet i ostvaren reklamiran promet preko fiskalnog uređaja za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture, ne iskazuje u knjizi dnevnih izvještaja,
 • ako u fiskalnim uređajima, za štampanje fiskalnih dokumenata, koristi papir čiji je kvalitet lošiji od minimalnog kvaliteta papira koji definiše ovlašteni proizvođač/zastupnik;
  ne vodi po jednu knjigu dnevnih izvještaja za svaki fiskalni uređaj u svakoj kalendarskoj godini;
  ako ne formira i ne odštampa dnevni izvještaj na kraju rada jednom dnevno, ukoliko je tog dana ostvario promet;
  ako svaki odštampani isječak dnevnog izvještaja ne registruje i ne odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom; ako ne formira i ne odštampa periodični izvještaj na kraju rada, posljednjeg dana svakog poreznog perioda i ako svaki odštampani isječak periodičnog izvještaja ne registruje i ne odloži u knjigu dnevnih izvještaja hronološkim redom,
 • ne zaključi ugovor s telekomunikacijskim operaterom koji osigurava GPRS mrežu, ili drugi medij za prijenos podataka između terminala i servera PU; i ako ne osigura očitavanje podataka iz fiskalnog uređaja pomoću terminala i prijenos očitanih podataka ka serveru PU, saglasno uputstvu ovlaštenog proizvođača/zastupnika, a na osnovu komandi koje zadaje server PU,
 • poduzima radnje na neispravnom fiskalnom uređaju i odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, ne obavijesti ovlašteni servis,
 • vrši resete fiskalnog uređaja iz Zakona, osim reseta deblokade softvera.

Da li je moguće u fiskalnom urežaju evidentirati vraćenu –reklamiranu robu?

Jeste, izdavanjem reklamiranog računa. Greške pri reklamiranju prometa preko fiskalnog uređaja mogu se ispraviti storniranjem reklamiranog prometa na odštampanom reklamiranom računu prije zadavanja komande fiskalnom uređaju za štampanje reklamiranog računa.

Šta je fiskalni dan?

Jedan Z-dan počinje trenutkom prve prodaje i završava se zaključenjem dana. Jedan Z -dan može da traje pola kalendarskog dana, 18 sati, ili više kalendarskih dana.

Šta je fiskalni logo?

Fiskalni logo predstavlja grafički prikazani znak bliže propisan Pravilnikom.

Šta je IBFM?

IBFM predstavlja skraćenicu za identifikacioni broj fiskalnog modula. To je jedinstveni broj koji dodjeljuje proizvođač fiskalnog uređaja, i koji je trajno upisuje u trenutku prefiskalizacije.

Šta je IBFU?

IBFU je predstavlja skraćenicu za identifikacioni broj fiskalnog uređaja. Ovlašteni proizvođač/zastupnik je dužan da prije početka stavljanja u promet tipa fiskalnog sistema za koji je dobio uvjerenje iz člana 17.ovog zakona, PU podnese zahtjev za dodjelu serije IBFU. Jedan dodijeljeni IBFU proizvođač može trajno obilježiti samo na jednom fiskalnom uređaju i upisati odgovarajući IBFM u fiskalnu memoriju samo tog fiskalnog uređaja.

Koje je dokumentacija potrebna za fiskalizaciju (kupovinu) registar kase?
 • Rješenje o registraciji preduzeća
 • Rješenje o PIB-u
 • Rješenje o PDV-u
 • Prijava objekta iz tržišne inspekcije
 • Ovjeren Prilog iz Poreske Uprave
 • Uplata na žiro račun
 • Pečat firme

Da li moj softver mora da podržava “naša slova”?

Fiskalna kasa mora da ima mogućnost štampanja alfanumeričkih znakova na fiskalnom isječku na maternjem jeziku.

Šta ako želim da instaliram dodatnu opremu?

Fiskalna kasa može imati i dodatnu opremu, kao što je: ladica za novac, barkod čitač, vaga, dodatni printer i terminal za plaćanje pomoću platne kartice. Fiskalna kasa može se povezivati i sa računarom, koristeći softversku aplikaciju koja ne dozvoljava promjene podataka u fiskalnoj memoriji. Povezivanje dodatne opreme može se vršiti isključivo preko postojećeg interfejsa fiskalne kase.

'